Osm druhů PANat dlah

Kdy se dlahy používají

- Mozkové příhody - CMP

- Roztroušená skleróza

- Dětská mozková obrna - DMO

- Hemiparéza, Hemiplegie

- Kontraktury

- Svalová hypotonie

- Pooperační stavy

- Otoky

- Brachiální paréza

- Svalová distonie, myopatie

- Kloubní hypermobilita

- Spasticita

- Patologické souhyby

- Poúrazové stavy

- Syndrom karpálního tunelu

- Bolesti kloubů


Účinky dlah


1. Snadné polohování

Dlahy umožňují polohování přesně podle potřeby. Zároveň protahují svaly a uvolňují měkké tkáně. Méně náročné, několikrát denně.

Polohování pacientů se spasticitou je jen málo kdy možné tak, jak by bylo ideální.

Končetiny se po několika málo minutách vrací do špatné polohy. Vzduchové dlahy šetří čas a práci pečujícím.


2. Udržení výsledků cvičení

Dlahy udržují výsledky dosažené rehabilitací. Často až do další návštěvy fyzioterapeuta, takže "nezačínáte pokaždé znovu".

Dlahy působí proti zkracování. Pomáhají tím udržet pracně vydobyté pokroky.

Po rehabilitaci doznívá v těle přibližně 30 min. účinek cvičení. Polohování v nově dosažené poloze během těchto 30-ti min. prodlužuje účinek rehabilitace.


3. Kvalitní trénink doma

Vzduchové dlahy drží končetinu v poloze, které by bylo možné docílit pouze za asistence terapeuta. Terapeuti mohou předávat pacientům cviky domů, které by běžně sami nezvládli.

Správná poloha končetiny je zásadní pro kvalitní trénink. S dlahou mají terapeut i pacienti větší jistotu, že doma necvičí špatně.

Samostatné cvičení s dlahou zvyšuje motivaci pacienta. Školíme PANat Terapeuty kteří Vás naučí vše potřebné.


4. Opora o končetinu

Vzduchové dlahy pomáhají s oporou. Ta je nutná pro mnoho běžných úkonů. Zároveň je to prevence přetěžování zdravé strany těla, skolióz a dalších komplikací.

Svaly v dlaze nejsou pasivní. Účastní se opory, aktivují se, posilují a může tak dojít k pokroku.

Pomoc s oporou je velmi důležitá při opětovném nácviku stoje a chůze. Vzduchové dlahy dodávají pacientům jistotu - zkvalitňují a urychlují trénink.


5. Intenzivní rehabilitace

Pacient se soustředí na jeden konkrétní pohyb - výcvik síly - jednodušší cvičební prostředí - motivace k opakování - jasné instrukce - cvičení doma.

Dlahy umožňují pacientovi lépe se orientovat ve vlastním těle. Pacient s celou paží v dlaze si je jasněji vědom její polohou vůči zbytku těla.

Dlahy pomáhají lépe určit začátek a cíl pohybu = motivace k opakování. Tyto faktory se promítají do účinnosti rehabilitace.


6. Úleva a zmírnění otoků

Vzduchové dlahy PANat zmírňují otoky končetin a poskytují úlevu. Neřeší příčinu tohoto onemocnění, ale pacientům dlouhodobě usnadňují každodenní fungování.

Dlahy ulevují od nepříjemných pocitů v končetinách vyvolaných spasticitou a nehybností.

Zevní komprese dlahou snižuje vysoký tlak v žilním systému končetin. Tlak zlepšuje návrat krve směrem k srdci.


7. Uvolnění tkání

1. Tahem a zkrutem, obdobně jako při strečinku.

2. Aktivně při cvičení v dlaze.

3. Myofasciální technikou - Fascie a podkoží se uvolňují díky principu bariéry a následnému fenoménu tání.

Většina rehabilitačních přístupů se koncentruje na pohyb pacienta. Uvolnění tkání v dlahách pacienta na pohyb navíc i připravuje.


8. Prevence kontraktur

Kontraktury vznikají tam, kde nedochází ke střídání fáze zatnutí s fází uvolnění svalů. Dlahy PANat pomáhají navodit fázi uvolnění několikrát denně, podle potřeb pacienta.

Dlahy PANat pomáhají překonat spastický reflex - tendenci svalu ke stažení při jeho protahování = normalizace svalového napětí.

V dlahách PANat se protahuje celý svalový řetězec. Např: od prsního svalu až po konečky prstů - od sedací kosti po prsty nohy.


9. Vývoj motoriky

Dlahy PANat jsou velmi nápomocné při rehabilitaci s dětmi. Pomáhají dětem lépe pochopit cvik a zklidnit nezamýšlené souhyby. Terapeutovi dlahy umožňují podpořit dítě v jeho ontogenetickém vývoji.

Na některé děti má znehybnění a příjemný tlak v dlaze uklidňující účinek. Terapeut tak má možnost použít jemnější techniky rehabilitace a působit na dítě déle.

Centrum Spirála již 18 let integruje metodu PANat s jinými koncepty rehabilitace (Vojta, PNF, Bobath, Petö, Therasuit..). Naše zkušenosti předáváme na kurzech  Terapeutům PANat.


10. Zesílené vnímání končetiny

Po CMP přichází tendence na postiženou stranu "zapomínat". Silný vjem z celého povrchu i hloubky končetiny stlačené dlahou, aktivuje pacientovo CNS. 

Pacient s paží v dlaze si snadněji uvědomuje její polohu vůči zbytku těla - to vede k častějšímu zapojení končetiny do činností.

Vnímání končetiny podporuje orientaci v prostoru a nové pohybové strategie.


11. Fixují pokroky

Dlahy PANat se přizpůsobí, takže na rozdíl od jiných dlah fixují končetinu v nejlepší poloze v danou chvíli - udržuje dosažený pokrok.

Dlaha s rostoucími pokroky neztrácí svou korekční funkci. Proto může být jedna dlaha PANat využita ve všech fázích dlouhodobé rehabilitace.

Protažení v dlaze ji intenzivní i pro zcela zdravé lidi. Všem, kdo se účastní rehabilitace pacienta, proto doporučujeme nejdříve vyzkoušet dlahu na sobě.


12. Ve spolupráci s jinými terapiemi

Vojtova metoda - dlaha pomáhá nastavit chodidlo do správné polohy - snadněji dojde k vyvolání reflexu. Dlaha má na příslušném místě na patě otvor.

Vojtova metoda - dlaha pomáhá nastavit spastické předloktí do správné polohy a udrží je tam dokud nedojde k vyvolání reflexu - terapeut nemusí kvůli korekci přerušovat působení na jiných místech.

Nácvik lezení po čtyřech - fáze ontogeneteického vývoje.


Bobath - terapeut přenechá stabilizaci paže na dlaze - může tak přejít za pacienta, a věnovat se správnému provedení cviku.

Bobath - Díky dahám mohou pacienti s nedostatečnou silou v končetinách provádět více cviků z řad ozkoušených a efektivních metod rehabilitace.

Bobath - dlaha chodidla pomáhá zajistit kvalitní oporu - noha se nebortí dovnitř/ven. Dlaha na lokti umožňuje pacientovi se opřít a zapojit celý svalový řetězec do pohybu.


PNF - Dlaha pomáhá provést diagonálu se správně nastavenou paží, bez patologických souhybů.

Mojžíšová - správné provedení cviku vychází z opory o chodidla. Dlaha pomáhá držet chodidlo a prsty natažené, klenbu nezborcenou, zpevňuje kotník a uvolňuje lýtko.

Opora na kterou se můžete spolehnout.

Ještě si nejste jisti jak používat dlahy a kterou vybrat? Zavolejte nám! +420 724 55 44 24